Selecteer een pagina

THOMAS & KILMANN INSTRUMENT

‘Omgaan met Conflict’

Instructie voor het testen van uw stijl van hanteren van conflicten.

Denk na over situaties waarin uw wensen verschillen van die van iemand anders. Denk daarbij niet direct aan conflicten in de privé situatie, maar meer aan conflicten in de werksituatie. Hoe reageert u gewoonlijk in zulke situaties?
Op de volgende bladzijden staan 30 paren beweringen die mogelijk gedrag in die situaties beschrijven. Omcirkel van ieder paar beweringen degene die het meest typerend is voor uw gedrag (A of B). Het kan voorkomen dat de A- of de B- bewering niet kenmerkend is voor   uw gedrag. Kies dan toch de bewering die het dichts bij uw gedrag ligt.

Vul deze vragenlijst intuïtief in.

1.
A. Soms laat ik anderen de verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.
B. Liever dan te onderhandelen over de zaken waarover we het niet eens zijn, probeer ik de nadruk te leggen op de zaken waarover we het wel eens zijn.

2.
A. Ik probeer een compromis te vinden.
B. Ik probeer al zijn en al mijn belangen te behartigen.

3.
A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden.

4.
A. Ik probeer een compromis te vinden.
B. Soms geef ik mijn eigen wensen op ten behoeven van de ander.

5.
A. Ik vraag consequent de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.

6.
A. Ik probeer te vermijden het voor mijzelf onprettig te maken.
B. Ik probeer mijn standpunt af te dwingen.

7.
A. Ik probeer de kwestie uit te stellen, tot ik enige tijd heb gehad er over na te denken.
B. Ik geef sommige punten op in ruil voor anderen.

8.
A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.

9.
A. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
B. Ik span mij wel enigszins in om mijn zin te krijgen.

10.
A. Ik ben vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Ik probeer een compromis te vinden.

11.
A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.
B. Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden.

12.
A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controversen zouden kunnen leiden.
B. Ik laat de ander sommige van zijn standpunten, als hij mij ook sommige laat.

13.
A. Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.
B. Ik ga er stevig tegenaan om mijn visie over te dragen.

14.
A. Ik vertel de ander mijn gedachten en vraag hem de zijne.
B. Ik probeer hem de logica en voordelen van mijn standpunt te tonen.

15.
A. Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden,
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.

16.
A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt.

17.
A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Ik probeer datgene te doen om overbodige spanningen te vermijden.

18.
A. Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hem zijn geschilpunten.
B. Ik laat hem sommige van zijn standpunten als hij mij sommige van de mijne laat.

19.
A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven water te krijgen.
B. Ik probeer de kwestie uit te stellen tot ik enige tijd heb gehad om erover na te denken.

20.
A. Ik probeer onze verschillen onmiddellijk grondig door te nemen.
B. Ik probeer een billijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.

21.
A. In mijn aanpak van onderhandelen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.
B. Ik neig er altijd toe het probleem direct te bespreken.

22.
A. Ik probeer een standpunt te vinden dat het midden houdt tussen het zijne en het mijne.
B. Ik kom op voor mijn wensen.

23.
A. Ik stel mij erg vaak ten doel al onze wensen te bevredigen.
B. Soms laat ik anderen verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.

24.
A. Als het standpunt van de ander erg belangrijk voor hem is, zal ik proberen aan zijn wensen tegemoet te komen.
B. Ik probeer hem er toe te krijgen genoegen te nemen met een compromis.

25.
A. Ik probeer hem de logica en voordelen van mijn standpunt te tonen.
B. In de aanpak van mijn onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.

26.
A. Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.
B. Ik stel mij bijna altijd ten doel al onze wensen te bevredigen.

27.
A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controversen zou kunnen leiden.
B. Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hem wellicht zijn ideeën over de zaak.

28.
A. Ik ben gewoonlijk vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Gewoonlijk vraag ik hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.

29.
A. Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.
B. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.

30.
A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B. Ik maak de ander altijd deelgenoot van het probleem.

 

Scoren van uw stijl in het hanteren van conflictsituaties.

Omcirkel de letters die u heeft beantwoord in de vragenlijst.

1                                                                                            A                B              _

2                                          B                        A                                                          

3                  A                                                                                          B                

4                                                                    A                                        B                

5                                         A                                                 B                                 

6                  B                                                                        A                                  

7                                                                    B                      A                                  

8                 A                                                                                                             

9                B                                                                          A                                  

10              A                                                B                                                            

11                                        A                                                                  B                

12                                                                 B                        A                                  

13                B                                              A                                                            

14                B                     A                                                                                      

15                                                                                          B                A                

16                B                                                                                          A                

17                A                                                                        B                                  

18                                                                  B                                        A                

19                                        A                                                B                                  

20                                        A                       B                                                            

21                                        B                                                                    A              

22                B                                               A                                                            

23                                        A                                                B                                  _

24                                                                  B                                          A              

25                A                                                                                            B              

26                                        B                       A                                                            

27                                                                                            A                B                

28                A                     B                                                                                      

29                                                                  A                      B                                    

30                                       B                                                                      A             

Totaal aantal omcirkelde letters per kolom

 

Doordrukken  /  probl. opl. hand.  /  compromis  /   vermijden  /   toegeven

De hoogste score is uw dominante persoonlijke stijl

Een score van O betekent zeer weinig gebruikt. Een score van 12 betekent zeer veel gebruikt.

 

Vijf stijlen van conflicthantering

Conflictsituaties zijn situaties waarin de belangen van twee mensen onverenigbaar lijken. In zulke situaties kunnen we het gedrag van een persoon beschrijven aan de hand van twee dimensies:

 1. de mate waarin de persoon zijn eigen belangen nastreeft;
 2. de mate waarin de persoon rekening houdt met de belangen van de ander.

Met deze twee basisdimensies van gedrag kunnen vijf methoden van conflicthantering worden bepaald. Deze vijf conflicthanteringstijlen zien er als volgt uit:

1.     Doordrukken :

U streeft uw eigen belangen na, ook als dat ten koste gaat van die van anderen- U weet voor welke rechten u opkomt en houdt van harde feiten en logische procedures. U gebruikt machtsmiddelen en uw vermogen tot argumenteren. Het is mogelijk dat u te weinig oog heeft voor de sfeer in het gesprek. U komt duidelijk op voor uw eigen zaak, maar u heeft weinig aandacht voor de belangen van de ander. Bij conflicten kan de neiging bestaan voor de klant ontoegankelijk te worden en u in te graven in uw eenmaal gekozen positie. Bij de door u gevoerde onderhandelingen zal er een winnaar en een verliezer zijn.

Effectieve toepassing van deze stijl:

 1. Indien er een snelle actie/handeling van vitaal belang is. Bijvoorbeeld in noodsituaties.
 2. In belangrijke kwesties waarbij impopulaire maatregelen uitgevoerd moeten worden. Bvb. bezuinigingen, discipline.
 3. Op komen voor uw eigen belang en uw grenzen stellen.

2. Toegeven:

U geeft blijk de moeilijkheden en de belangen van de ander te begrijpen. U heeft er moeite mee als de harmonie wordt verstoord. U bent flexibel en gevoelig voor argumenten van de ander, maar daar vergeet u wel eens uw eigen belang bij de zaak. Het is mogelijk dat u te snel een krachtmeting wilt ontwijken, bij conflicten kan de neiging bestaan dat u afhaakt of akkoord gaat, ook al gelooft u zelf dat het niet helemaal juist is.

Effectieve toepassing van deze stijl:

 1. Wanneer u zich realiseert dat u ongelijk heeft, om een betere positie toe te staan om gehoord te worden, om van anderen te leren, en om te laten zien dat u redelijk bent.
 2. Als de kwestie veel belangrijker is voor de andere persoon dan voor u; om de behoefte van anderen te bevredigen en als gebaar van goodwill om op die wijze een coöperatieve relatie in stand te houden.
 3. Om sociaal vertrouwen op te bouwen wat van pas zou kunnen komen bij kwesties die belangrijk zijn voor u en die later kunnen gaan spelen.

3. Vermijden:

U heeft het idee dat het allemaal wel meevalt; problemen zich ook zonder uw interventie wel oplossen en stelt het aanpakken van moeilijke situaties liever uit tot een beter moment. U begint nergens aan waar niet een redelijke kans van slagen bestaat. Het is mogelijk dat u conflicten ontkent. Bij conflicten kan de neiging bestaan, door gebrek aan oplossingen, de problemen maar voort te laten bestaan.

Effectieve toepassing van deze stijl:

 1. Als een kwestie van voorbijgaande aard is of niet van groot belang, of wanneer andere belangrijke kwesties om een oplossing vragen.
 2. Om mensen rustig te krijgen; om spanningen te verminderen en zo tot een productief niveau te komen en om kalmte en perspectief te herwinnen.
 3. Als u geen kans ziet om de zaken die voor u van belang zijn op een bevredigende wijze op te lossen.

4.     Compromis zoeken:

U bent er op gericht een overeenkomst te sluiten waar beide partijen iets voor hebben ingeleverd en wanneer dat acceptabel is. U neemt verschillen in belangen als een gegeven aan. Bij het zoeken naar een compromis wordt een midden positie ingenomen tussen eisen en toegeven. Er wordt niet zoveel geëxploreerd als bij samenwerken , maar het is een directere aanpak dan bij toegeven. Het is mogelijk dat u te weinig creativiteit aan de dag legt bij het zoeken naar een voor ieder voordelige overeenkomst en dat u zich teveel beperkt tot de ingenomen posities. Bij onderhandelen bent u geneigd zich te beperken tot het ruilen van concessies.

Effectieve toepassing van deze stijl:

 1. Als twee tegenstanders met evenveel macht sterk verbonden zijn aan doelstellingen die wederzijds onverenigbaar zijn.
 2. Om tot tijdelijke schikkingen te komen wanneer het gaat om complexe kwesties.
 3. Om enige reactie te ontlokken bij de tegenstander: “ik lever wat in, dus kom maar met een tegenvoorstel”.

5. Probleem oplossen/ samenwerken:

U bent er op gericht samen met de ander een oplossing te vinden die de belangen van beide personen volkomen bevredigt. U neemt de moeite om de achtergrond van de ingenomen posities van de ander te leren kennen. U zoekt naar gemeenschappelijke belangen en naar oplossingen die tegengestelde belangen tegemoet komen. U bent flexibel in het hanteren van de procedure en standvastig met betrekking tot uw eigen zaak. Het is mogelijk dat u teveel blijft zoeken en niet op tijd overgaat tot het nemen van beslissingen. Bij conflicten heeft u de neiging teveel te vertrouwen op de medewerking van de ander.

Effectieve toepassing van deze stijl:

 1. Om een volledige bevredigende oplossing te vinden wanneer blijkt dat de belangen van beide partijen te belangrijk zijn om tot een compromis te komen.
 2. Om u te verdiepen in de inzichten van mensen met een andere visie op het probleem.
 3. Om conflicten op te lossen die een relatie tussen mensen in de weg kunnen staan.
 4. Wanneer beide partijen te kennen hebben gegeven de confrontatie open in te willen gaan.

 

Geen algemeen geldende strategie

Er zijn geen algemeen geldende strategieën voor het hanteren van belangentegenstellingen. Alle vijf manieren zijn nuttig in sommige situaties: elk vertegenwoordigt een paar nuttige sociale vaardigheden. Verder kan niemand van ons worden gekenmerkt, alsof hij maar een rigide stijl zou bezitten. Iedereen gebruikt echter sommige stijlen beter dan anderen en heeft daardoor de neiging daar meer op te vertrouwen, hetzij door temperament hetzij door ervaring.

Voor de pdf-versie kunt u hier terecht: Wat-is-jouw-conflictstijl-Doe-de-Thomas-Kilmanntest

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden